Polski Angielski
<<Poprzednia strona

Regulamin

KONTAKT:    admin@arte.fm

§1 Ogólne

 1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która posiada dostęp do Internetu.  

 2.  Aby publikować prace, Użytkownik musi zarejestrować się w serwisie. W tym celu powinien zapoznać się z regulaminem, a następnie prawidłowo i zgodnie ze wskazówkami wypełnić formularz rejestracyjny.

 3. Niezarejestrowany w Serwisie Użytkownik ma możliwość przeglądania Serwisu (prac, zdjęć, komentarzy i wszystkich innych publicznie dostępnych treści).  

 4.  Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.

§2 Konto Użytkownika

 1. Zarejestrowany Użytkownik portalu Arte.fm jest nazywany Artystą lub Użytkownikiem Serwisu.

 2. Użytkownik o statusie Artysta ma prawo publikowania i wystawiania na aukcjach własnych obrazów, grafik  oraz komentowania, oceniania i kupowania prac innych Użytkowników.

 3. Użytkownik o statusie Użytkownik Serwisu ma prawo komentowania i kupowania prac innych Użytkowników.

 4. Z uwagi na system ocen i komentarzy a także na ewentualny udział w konkursach a także możliwość sprzedaży obrazów usuwanie i podmienianie zamieszczonych prac jest zablokowane- w przypadku chęci załadowania tego samego dzieła użytkownik ma prawo wczytać ten sam obraz i dezaktywować poprzedni obraz wówczas jest on niewidoczny dla pozostałych użytkowników i traci również wszystkie oceny i komentarze. Aby usunąć obraz należy odznaczyć opcję "aktywny" w jego edycji lub zgłosić taką chęć do administratora z poprawnego adresu email użytego podczas rejestracji. Nieaktywne obrazy są usuwane przez administratora po zgłoszeniu użytkownika o takiej woli.

 5. Umieszczając pracę w Serwisie Użytkownik oświadcza, ze posiada prawa autorskie do tej pracy i wyraża jednocześnie zgodę na jej publikację w tym serwisie.

 6. Wszelkie dane,  fotografie i inne informacje składające się na Konto Użytkownika przekazuje on do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie ich przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu.

  Powyższe informacje nie dotyczą hasła do Konta oraz danych osobowych.

 7. Konto Użytkownika posiada ważność przez nieograniczony czas o ile nie zostaną złamane przez Użytkownika zasady tego regulaminu, lub nie zostanie potwierdzona autentyczność danych rejestracyjnych a w szczególności adresu email.

 8. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Zabrania się zakładania kolejnych kont niezależnie od powodów a zwłaszcza: celem powiększenia dostępnego miejsca, założenia itp.

 9. W wypadku utraty ważności konta serwis Arte.fm zastrzega sobie prawo do  usunięcia wszystkich obrazów, fotografii, galerii i komentarzy Użytkownika.

§3 Publikowane Treści

 1. Serwis Arte.fm zastrzega sobie prawo usunięcia zdjęcia lub komentarza bez ostrzeżenia i podawania przyczyny w następujących przypadkach:

  • rozpowszechnianie treści pornograficznych; uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich, publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.

  • naruszenia prawa autorskiego,

  • jakość publikowanej pracy drastycznie odbiega od ogólnie przyjętych standardów jakości (np. zdjęcia z aparatów w telefonach GSM)

  • obraz lub zdjęcie ma odwróconą orientację (pionowy obraz leży)

  • jeśli konto Użytkownika nie zostało jeszcze aktywowane

  • prezentowane prace odbiegają od charakteru Galerii Arte.fm tj. nie wykazują znamion prac malarskich, grafik i innych technik plastycznych

  • są grafika komputerową

  • Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Konta, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto Użytkownika, jeżeli podawane i prezentowane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

  • Serwis Arte.fm zastrzega sobie prawo zabezpieczenia przed stosowaniem techniki HOT-LINK (odwoływanie się do plików zdjęć z innych stron niezwiązanych z serwisem Arte.fm poprzez stosowanie znacznika HTML 

  • Umieszczając obrazy lub fotografie w serwisie Użytkownik zgadza się na publicznie ocenianie tego obrazu lub fotografii przez Użytkowników serwisu za pomocą:

  • komentarzy dodawanych przez innych Użytkowników zarejestrowanych w Arte.fm

  • ocen przyznawanych przez Użytkowników serwisu poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię tę pracę"

§4 Sprzedaż dzieł sztuki

 1. Kupujący ma obowiązek zapoznania się z warunkami, na jakich sprzedający jest gotów dany Towar sprzedać.

 2. Zarówno Kupujący jak Sprzedający wyrażają zgodę na powierzenie stronom transakcji danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 3. Każda aktywność kupującego i/lub sprzedającego wyrażona poprzez wzięcie udziału w licytacji zobowiązuje do realizacji określonego świadczenia.

 4. Każda aukcja może zostać zweryfikowana przez administratora pod kątem zgodności z zasadami Regulaminu i obowiązującym w Polsce prawem.

 5. Aukcja otrzymuje status aukcji zakończonej:

  • po upływie czasu zadeklarowanego w formularzu rozpoczęcia aukcji,

  • na skutek decyzji sprzedającego o zakończeniu aukcji przed czasem,

  • w przypadku skorzystania z opcji „Kup Teraz".

 6. Osoba licytująca nie ma żadnych praw do licytowanego Towaru w przypadku gdy jej konto zostaje usunięte lub zablokowane.

 7. Aukcja może zostać odwołana w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od sprzedającego. W przypadku tym sprzedający ma obowiązek uzasadnienia podjętej decyzji.

 8. Oferty licytacji mogą zostać odwołane przez sprzedającego jedynie w uzasadnionych przypadkach.

 9.  Powodem odwołania licytacji nie może być sprzedaż Towaru poza aukcją.

  W przypadku sprzedaży jednej sztuki Towaru, zabronione jest wystawianie go w kilku miejscach jednocześnie  (inny serwis aukcyjny, ogłoszenie w gazecie, itp.), Zawsze należy zapewnić wystarczającą ilość Towaru.

 10.  Wystawianie tego samego przedmiotu na kilku aukcjach jednocześnie jest niedopuszczalne. Wystawianie kilku jednakowych przedmiotów w wielu aukcjach jest dopuszczalne, jednakże maksymalna dopuszczalna ilość aukcji w tym przypadku wynosi 3.

 11.  Zabrania się dokonywania transakcji na kontach powiązanych.

 12.  Prace wystawiane na aukcjach Arte.fm muszą być dokładnie opisane. Użytkownik wystawiający aukcję jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

 13.  Wszystkie  kwoty są cenami brutto (z VAT). Niedozwolone jest doliczanie do ceny końcowej innych kosztów, z wyjątkiem opłaty za transport/przesyłkę (koszt opakowania i przesyłki pocztowej). Opis nie może też zawierać oświadczenia, iż licytowana kwota jest ceną netto (bez VAT).

 14.  Prace należy umieścić w takiej kategorii, która najdokładniej opisuje oferowany Towar. 

 15.  Aukcje naruszające postanowienia regulaminu będą usuwane z serwisu przez administratora.

 16. Serwis ARTE.FM nie pobiera prowizji od sprzedawanych dzieł, z zastrzeżeniem, iż może taką prowizję może wprowadzić. Jednakże poinformuje wszystkich użytkowników portalu o fakcie i wysokości prowizji  z 1 miesięcznym wyprzedzeniem za pomocą komunikatu na stronie głównej

§5 Zasady i Odpowiedzialność Serwisu Arte.fm

 1. Pełną odpowiedzialność za prace wystawiane przez sprzedających na aukcjach w ramach serwisu Arte.fm ponoszą jego Użytkownicy.

 2. Administrator ma prawo zablokować konto jeśli działalność Użytkownika odbiega od podstawowej idei serwisu to jest publikowania, komentowania, oceniania i licytowania prac innych Użytkowników i jest powodem nieporozumień, pomówień i innych przykrych incydentów

 3. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokoważ Konto użytkownika, usunąć wszystkie jego galerie, obrazy, fotografie i komentarze.

 4. Administrator odblokuje Konto według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora

 5. Arte.fm nie odpowiada za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku umieszczenia pracy przez Użytkownika w Serwisie.

 6. Arte.fm nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jaki mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.

 7. Arte.fm nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

 8. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże Kont dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania obrazów z Serwisu.

 10. Arte.fm nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarię sprzętu, dysfunkcję sieci Internet, utratę na skutek działania osób trzecich.

 11. Arte.fm zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.

 12. Arte.fm zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronach Serwisu.

 13. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od założenia konta w Serwisie.

 14. Z uwagi na ustawę o ochronie danych osobowych oraz z uwagi na możliwość podawania cudzych danych zabronione jest  umieszczanie w publicznej części konta użytkownika własnych i cudzych danych kontaktowych ,stron internetowych,  maili, numer telefonów itp. Wszelkie dane kontaktowe zostaną usunięte.

§6 Dzień Artysty

Portal daje jedyną i niepowtarzalną możliwość pokazania profilu Artysty na głównej stronie. Aby taki dzień otrzymać należy zgromadzić na swoim koncie minimum 100 pkt.

Za każdy dzień jest pobierane 100 pkt z Twojego konta.

Punkty zdobywa się poprzez otrzymanie oceny za swój obraz - oraz przez ocenianie obrazów innych artystów za każdą ocenę otrzymujesz jeden punkt (wystarczy ocenić 100 prac i otrzymasz jeden dzień)

§7 Galerie Autorskie

Specjalną formą wyróżnienia Artystów jest Galeria Autorska.

O tym , którzy Artyści znajdą się w tej Galerii decyduje właściciel Galerii Arte.fm, na podstawie własnego uznania, a także na podstawie zgłoszeń innych użytkowników. Właściciel kieruje się nie tylko walorami estetycznymi dzieł, ale bierze także pod uwagę warsztat Artysty, jego opinie u innych użytkowników, dążenie do samodoskonalenia, wytrwałość, spójność tematyczną, własne techniki, udział w konkursach, zaangażowanie w kreowanie życia artystycznego, pomoc innym.

Geleria zastrzega sobie prawo do przywrócenia konta Artysty do kont zwykłych na wniosek innych członków Galerii Autorskiej, lub według własnego uznania a zwłaszcza w przypadku naruszania regulaminu.

Galeria nie przyjmuje roszczeń z tytułu chęci przynależności użytkownika do Galerii Autorskiej, a także nie przyjmuje zarzutów wobec innych użytkowników obecnych w Galerii Autorskiej, ani nie odpowiada dlaczego ktoś został do niej zaliczony

§8 Pliki cookies

Nasz serwis używa plików cookies. Właściwa konfiguracja ustawień przeglądarki internetowej pozwala na zablokowanie zapisywania plików cookies lub ich usunięcie.
Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies.

§9 Dane osobowe

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez RHO Software (właściciela Serwisu) stanowi dokument o charakterze wyłącznie informacyjnym i jest ujawniona w celu realizacji wynikających z przepisów RODO obowiązków informacyjnych RHO Software.

Zakres informacji

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez RHO Software ma zastosowanie do danych otrzymanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą:

 • poprzez formularz elektroniczny w momencie zakładania konta użytkownika

 • poprzez korespondencję z Arte.fm lub inną formę wzajemnego kontaktu między Użytkownikiem a Serwisem, udział w promocjach, konkursach, ankietach etc.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych jest RHO Software w Krakowie z siedzibą przy ul. Balickiej 164a (30-198 Kraków), posiadający NIP 569-106-6210 - zwany dalej Administratorem.

Kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez RHO Software prosimy kierować na podane poniżej dane kontaktowe:

RHO Software
ul. Balicka 164a
30 - 198 Kraków
Polska

office@rho.pl
tel. +48 (12) 421 96 41

Źródło pozyskania danych i kategorie danych

Administrator może otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (np. poprzez formularze elektroniczne). W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych Administratorowi.

Cele przetwarzania, podstawa prawna, okres przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane, w tym przechowywane, wyłącznie przez okres niezbędny do wykonywania umowy lub też przez okres określony przez cele opisane poniżej. Długość przechowywania danych osobowych zależy od celu przetwarzania danych, istnienia prawnego obowiązku ich przetwarzania lub konieczności ochrony Pani/Pana interesów lub Administratora. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie:

- w zakresie niezbędnym dla umożliwienia zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit. b) RODO),

- dla wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na administratora na podstawie przepisu prawa (art. 6 ust.1 lit. c) RODO),

- dla ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes RHO Software (art. 6 ust.1 lit. f) RODO),

- na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust.1 lit. a) RODO).

Poniżej zostały podane do Państwa wiadomości cele przetwarzania danych osobowych przez Administratora wraz z podstawą prawną przetwarzania oraz okresem przetwarzania.

Cel

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

1. Realizacja umowy

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów

Udostępnienie Użytkownikowi możliwości prezentowania swoich prac w serwisie Arte.fm oraz świadczonych przez niego usług w tym. publikowania i wystawiania na aukcjach własnych obrazów, grafik oraz komentowania, oceniania oraz kupowania prac innych Użytkowników.

2. Newsletter

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

do momentu cofnięcia zgody (rezygnacji z otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną)

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera od Administratora, Pani/Pana adres e-mail będzie wykorzystywany do przesyłania newsletterów. Newsletter będzie wysyłany do Pani/Pana z wybraną przez dział marketingu częstotliwością, tak by zapewnić Pani/Panu dostęp do aktualnych informacji o ofercie i działalności Arte.fm oraz partnerów serwisu.

3. Odpowiedź na zapytanie

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

do momentu cofnięcia zgody (rezygnacji z uzyskania odpowiedzi)

W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon, portal społecznościowy) wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby lub zapytania. Aby cofnąć zgodę należy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „Kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych". Ta zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi.

4. Wykonanie zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów

Dane wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub w inny sposób udostępnione Administratorowi mogą być przetwarzane do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków Administratora oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Administratorowi.
Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

 

Skutki niepodania danych

W przypadku formularzy elektronicznych - podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako wymagane skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji w zależności od rodzaju formularza brakiem możliwości założenia konta w Serwisie oraz sprzedaży lub zakupu dzieł oferowanych w portalu.
W przypadku danych zbieranych przez Administratora w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych - podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości.
W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia zawartej/-ego z Administratorem - podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

Rezygnacja z newslettera

W przypadku wyrażenia zgody na newsletter - zgoda na newsletter jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu prosimy postępować według instrukcji zawartych w otrzymywanym newsletterze lub skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „Kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych". Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody.
Jeżeli zrezygnuje Pani/Pan z otrzymywania newslettera, ale nie złoży sprzeciwu na kontakty biznesowe, to nadal możemy mieć podstawę, żeby kontaktować się z Panią/Panem w tym celu. Aby złożyć sprzeciw na takie kontakty prosimy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „Kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych".

Uprawnienia

Posiada Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych przez Administratora, składając wniosek o dostęp do danych i udzielenie informacji. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania sprostowania informacji o sobie lub swoich danych osobowych - w przypadku, gdy w jego ocenie są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe informacje;

- zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym wobec odniesieniu do marketingu bezpośredniego; w przypadku wniesienia sprzeciwu zostanie on rozpatrzony przez Administratora, który w przypadku uzasadnionego żądania może je usunąć albo ograniczyć ich wykorzystanie albo zaprzestać ich wykorzystywania do celów marketingu bezpośredniego;

- żądania ograniczenia przetwarzania - Administrator może ograniczyć wykorzystywanie danych osobowych w szczególności w przypadku, gdy został skutecznie zgłoszony sprzeciw, zakwestionowana kompletność lub dokładność przechowywanych danych osobowych lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie ma żądania ich usunięcia;

- żądania usunięcia danych - Administrator może usunąć dane osobowe w szczególności w przypadku, gdy został skutecznie zgłoszony sprzeciw, nie istnieje konieczność ich przechowywania, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

- przenoszenia danych, które pozwala bez dodatkowych kosztów przekazywać je innym podmiotom w celu korzystania z usług świadczonych przez nich; przenoszenie polega na transmisji i dostarczeniu danych osobowych drogą elektroniczną w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do maszynowego odczytu formacie wykorzystywanym przez Administratora;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu realizacji Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z informacją podaną w części „Kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych".

Dodatkowo informujemy, że

- prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;

- prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy;

- administrator może odmówić usunięcia Pani/Pana danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- w niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnionych podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędnych

 

 

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom
korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk
serwisu.

Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki.

kontakt: admin@arte.fm